دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : اسداله   متاجی

پست الکترونیکی : amataji@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : منابع طبیعی_ جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

سوابق اجرایی

- قائم مقام موسسه عالی آموزش و پژوهش نهاد ریاست جمهوری (1392-1391)

- معاون آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش نهاد ریاست جمهوری (1392-1391)

-  مدیر کل آموزش واحد علوم و تحقیقات (1390-1387)

- دبیر کمیسیون موارد خاص واحد علوم و تحقیقات (1390-1387)

- عضو شورای آموزشی واحد علوم و تحقیقات (1390-1387)

- مسئول کمیته برنامه ریزی و جذب هیات علمی واحد علوم و تحقیقات (1390-1388)

- عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات (از سال 1386 تا کنون)

- عضو هیات تحریریه مجله جنگل ایران (از سال 1389 تا کنون)

- عضو هیات تحریریه مجله منابع طبیعی تجدید شونده (1391-1389)

- مدیر داخلی مجله منابع طبیعی تجدید شونده (1391-1389)

- مدیرگروه اکولوژی و جنگلشناسی (از سال 1390 تا کنون)عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/07/01

اسداله متاجی

اسداله متاجی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^